PRODUCTS3

Portfolio

CARB-FREE PASTAS

Portfolio

CARB-FREE PASTAS

Services

TRIPLE ZERO SPAGHETTI

CLASSIC

ENERGY

9kcal

CARBOHYDRAT

0.6g

TOTAL FAT

0.3g

PROTEIN

0.7g

Portfolio

water, konjac flour (3.5%), solidifying agent: calcium hydroxide.

Services

TRIPLE ZERO SPAGHETTI

TRIPLE ZERO SPAGHETTI

ENERGY

9 kcal

CARBOHYDRAT

0.6 g

TOTAL FAT

0.3 g

PROTEIN

0.7 g

Portfolio

water, konjac flour (3.5%), solidifying agent: calcium hydroxide.

Services

TRIPLE ZERO SPAGHETTI

WITH TOMATO

ENERGY

9 kcal

CARBOHYDRAT

0.6 g

TOTAL FAT

0.3 g

PROTEIN

0.7 g

Portfolio

water, konjac flour (3.5%), solidifying agent: calcium hydroxide.

Services

TRIPLE ZERO TAGLIATELLE

CLASSIC

ENERGY

9kcal

CARBOHYDRAT

0.6g

TOTAL FAT

0.3g

PROTEIN

0.7g

Portfolio

water, konjac flour (3.5%), solidifying agent: calcium hydroxide.

Services

TRIPLE ZERO TAGLIATELLE

WITH OATS

ENERGY

9 kcal

CARBOHYDRAT

0.6 g

TOTAL FAT

0.3 g

PROTEIN

0.7 g

Portfolio

water, konjac flour (3.5%), solidifying agent: calcium hydroxide.

Services

TRIPLE ZERO TAGLIATELLE

WITH SPINACH

ENERGY

9 kcal

CARBOHYDRAT

0.6 g

TOTAL FAT

0.3 g

PROTEIN

0.7 g

Portfolio

water, konjac flour (3.5%), solidifying agent: calcium hydroxide.

Services

TRIPLE ZERO TAGLIATELLE

CLASSIC

ENERGY

9kcal

CARBOHYDRAT

0.6g

TOTAL FAT

0.3g

PROTEIN

0.7g

Portfolio

water, konjac flour (3.5%), solidifying agent: calcium hydroxide.

Services

TRIPLE ZERO TAGLIATELLE

WITH OATS

ENERGY

9 kcal

CARBOHYDRAT

0.6 g

TOTAL FAT

0.3 g

PROTEIN

0.7 g

Portfolio

water, konjac flour (3.5%), solidifying agent: calcium hydroxide.

Services

TRIPLE ZERO TAGLIATELLE

WITH SPINACH

ENERGY

9 kcal

CARBOHYDRAT

0.6 g

TOTAL FAT

0.3 g

PROTEIN

0.7 g

Portfolio

water, konjac flour (3.5%), solidifying agent: calcium hydroxide.

ZERO CARB

CARB-FREE SYRUPS

Read More

ZERO CARB

CARB-FREE SYRUPS

Read More

ZERO CARB

CARB-FREE SYRUPS

Read More

ZERO CARB

CARB-FREE SYRUPS

Read More